Regulamin

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Jadowniki – 03 marca 2019 r.

1. ORGANIZATORZY
Stowarzyszenie „Nasze Jadowniki”
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Jadowniki
Gmina Brzesko
ZHP Szczep Czarny im. Bohaterów Państwa Podziemnego z Jadownik

KONTAKT:
Rejestracja zawodników, opłaty, kontakt z mediami:
Michał Krzywda +48 722 259 423 michalkrzywda@gmail.com

Trasa biegu, pytania techniczne odnośnie biegu
Jarosław Sorys +48 781 525 508 jsorys@onet.pl

www.tropemwilczym.com.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

2. CEL IMPREZY
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

3. TERMIN, MIEJSCE
03 marca 2019, godz. 12.00,
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 Jadownikach – ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki

4. TRASA, DYSTANS
Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

TRASA 1: dystans 1963 m.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka, leśna
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

TRASA 2: dystans 10 km.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, 7km asfalt + 3km droga ubita twarda. Oznaczona, co 1 km.
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
Biuro zawodów, szatnie, toalety, natryski oraz depozyty będą znajdowały się w budynku Hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Jadownikach, ul. Szkolna 5; 32-851 Jadowniki

Pakiety startowe na oba biegi będą wydawane w Biurze Biegu w godzinach 9.00 – 11.00 w dniu zawodów.

6. UCZESTNICTWO
– W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat.
– Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego.
– Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.
– Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 250 osób.
– Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
– Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
– Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak ze względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie

www.tropemwilczym.com.pl/zapisy

Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.

Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 oraz Trasa nr 2 – 30,00 zł – w przypadku płatności do dnia 18 lutego 2019 r.
Trasa nr 1 oraz Trasa nr 2 – 40,00 zł – w przypadku płatności do dnia 28 lutego 2019 r.
Trasa nr 1 oraz Trasa nr 2 – 50,00 zł – w przypadku płatności gotówką w dniu zawodów

Zapisy elektroniczne trwają do 28 lutego 2019 r. Po tym terminie możliwa będzie rejestracja i płatność wyłącznie w dniu zawodów, w biurze zawodów tylko za gotówkę, pod warunkiem, że organizator wcześniej nie zamknie listy startowej.

Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez formularz www.tropemwilczym.com.pl /zapisy postępując zgodnie z instrukcją operatora płatności. Formularz opłat znajduje się na stronie zapisów.

Pakiety startowe otrzyma pierwsze 250 osób, które opłacą wpisowe.

W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

Dla pierwszych trzech osób w kategorii OPEN mężczyzn oraz kobiet w biegu na 10km organizator dodatkowo przewidział puchary.

8. ZASADY FINANSOWANIA
Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.

W ramach opłaty startowej organizator zapewnia dla pierwszych 250 osób, które dokonały wpłaty:
– Elektroniczny pomiar czasu wraz z materiałem filmowym z momentu wbiegnięcia na metę
– Informację sms z wynikiem uzyskanym podczas biegu
– Numer startowy ze zwrotnym chipem
– Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych – rozmiary koszulek ze względów organizacyjnych są ograniczone, nie ma możliwości wcześniejszego zamówienia i rezerwacji danego rozmiaru
– Pamiątkowy medal, po przebiegnięciu dystansu
– Pamiątkowy dyplom uczestnictwa
– Talon na ciepły posiłek – (bogracz, kiełbaski z grilla, herbata, kawa)
– Ubezpieczenie podczas biegu
– Napoje na mecie i w trakcie biegu

W ramach opłaty startowej dla pozostałych uczestników organizator zapewnia:
– Elektroniczny pomiar czasu wraz z materiałem filmowym z momentu wbiegnięcia na metę
– Informację sms z wynikiem uzyskanym podczas biegu
– Numer startowy ze zwrotnym chipem
– Talon na ciepły posiłek – (bogracz, kiełbaski z grilla, herbata, kawa)
– Ubezpieczenie podczas biegu
– Napoje na mecie i w trakcie biegu

11. UWAGI KOŃCOWE
Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
– Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
– Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
– Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
– Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
– Organizator ubezpiecza zawodników.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

Imię i Nazwisko: …………………………………………………………..
Numer startowy: ………………………………………………………….
Data urodzenia: ……………………………………………………………

Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu. Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu. Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami. Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.

podpis

 

Pobierz regulamin biegu – format PDF