Regulamin

REGULAMIN
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych
„Tropem Wilczym”
Jadowniki – 26 lutego 2017 r.

1. ORGANIZATORZY
Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Jadowniki
Burmistrz Brzeska
Brzeski Klub Biegacza „VICTORIA”

KONTAKT:
Michał Fudala +48 600 033 941 brzeskiklubbiegacza@gmail.com
Jarosław Sorys +48 781 525 508 jsorys@onet.pl
Michał Krzywda +48 722 259 423 michalkrzywda@gmail.com
www.tropemwilczym.com.pl

ORGANIZATOR I KOORDYNATOR AKCJI OGÓLNOPOLSKIEJ:
Fundacja Wolność i Demokracja
Al. Ujazdowskie 37 lok. 2
00-540 Warszawa
tel/fax: +48226291536
fundacja@wid.org.pl

2. CEL IMPREZY
Popularyzacja wiedzy i treści historycznych na temat Żołnierzy Wyklętych.
Promowanie biegania i zdrowego stylu życia.

3. TERMIN, MIEJSCE
26 luty 2017, godz. 12.00,
Publiczne Gimnazjum w Jadownikach – ul. Szkolna 7 ; 32-851 Jadowniki

4. TRASA, DYSTANS
Do wyboru będą przygotowane 2 trasy:

TRASA 1: dystans 1963 m.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka, leśna
Trasa nie posiada atestu PZLA, ale będzie oznakowana i zabezpieczona.

TRASA 2: dystans 10 km.
Nawierzchnia asfaltowa, kamienista, fragmentami miękka, leśna, oznaczona co 1 km

Pakiety startowe będą wydawane w godzinach 9.00 – 11.00 .

5. BIURO ZAWODÓW, SZATNIE, DEPOZYTY
Biuro zawodów, szatnie, toalety, natryski oraz depozyty będą znajdowała się w budynku Sali sportowej Publicznego Gimnazjum w Jadownikach, ul. Szkolna 7 ; 32-851 Jadowniki

6. UCZESTNICTWO
W obu biegach prawo startu mają zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat. Osoby poniżej 16 roku życia mogą startować w biegu za okazaniem pisemnej zgody opiekuna prawnego .
Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń lub z innych niezależnych od organizatora powodów.

Limit uczestników biegu, którzy otrzymają pełne pakiety startowe wynosi 200 osób.
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczny podpis na oświadczeniu o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w biegu oraz okazanie dokumentu tożsamości, celem weryfikacji danych osobowych.
Zawodnicy startują w biegu na własną odpowiedzialność.
Zachęcamy służby mundurowe do startu w umundurowaniu. Nie jest to warunek konieczny, jednak z względu na charakter biegu mundur będzie mile widziany.

7. ZGŁOSZENIA, OPŁATY
Zapisy do biegów odbywają się przy pomocy e-formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.protimer.pl
www.tropemwilczym.com.pl/zapisy
Organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia z innych przyczyn.
Uczestnicy biegu zobowiązani są do wpłacenia wpisowego w wysokości:
Trasa nr 1 oraz Trasa nr 2 – 21 zł
Zapisy elektroniczne trwają do 20 lutego 2017. Po tym terminie możliwa będzie rejestracja i płatność wyłącznie w dniu zawodów, w biurze zawodów tylko za gotówkę, pod warunkiem, że organizator wcześniej nie zamknie listy startowej.
Opłaty wpisowej dokonujemy poprzez formularz transferuj.pl i postępując zgodnie z instrukcją operatora płatności. Formularz opłat znajduje się na stronie zapisów.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa opłata startowa nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia jej na inną osobę.

8. ZASADY FINANSOWANIA
Zawodnicy startują na własny koszt.
Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy i sponsorzy.
W ramach opłaty startowej organizator zapewnia:
– Numer startowy
– Koszulkę z grafiką o tematyce Żołnierzy Wyklętych (dla pierwszych 200 opłaconych zawodników)
– Pamiątkowy medal (dla pierwszych 200 opłaconych zawodników)
– Talon na ciepły posiłek
– napój na mecie i w trakcie biegu
– Zaproszenie na bogaty program artystyczny w Domu Ludowym dnia 26.02.2017 r. godz. 20.00 wraz z poczęstunkiem

11. UWAGI KOŃCOWE

Wszystkich uczestników Biegu obowiązuje niniejszy Regulamin.
Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb biegu i rozpowszechnianie swojego wizerunku na materiałach filmowych i fotograficznych z biegu.
Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zapewnia opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy.
Zaleca się posiadanie aktualnych badań lekarskich.
Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w trakcie imprezy.
Interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.
Organizator ubezpiecza zawodników.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA BIEGU

Uczestniczę w Biegu Tropem Wilczym świadom czyhających zagrożeń i na własne ryzyko. Jestem świadomy, iż mój udział w biegu może narazić mnie na utratę zdrowia lub życia. Zabezpieczę się wszelkimi możliwymi sposobami od ryzyka utraty zdrowia lub życia związanego z moim uczestnictwem w biegu.
Zwalniam z wszelkiej odpowiedzialności organizatora biegu, a także kierownictwo, administratorów, osoby odpowiedzialne wg kompetencji, urzędników, wolontariuszy, świadczeniodawców na wypadek strat, zranień, utraty zdrowia lub życia, lub szkód związanych z moim uczestnictwie w biegu.
Zgadzam się, aby wszystkie spory i kontrowersje związane z biegiem rozstrzygał Komitet Organizacyjny, którego postanowienia są definitywne i obowiązujące. Nie będę wnosić żadnych spraw, nie będę rozpoczynać żadnej procedury sądowej i nie będę żądać żadnego zadośćuczynienia przed sądami.
Zgadzam się na filmowanie mnie, na fotografowanie mnie, na wykorzystywanie moich danych obecnie i w przyszłości przez organizatorów biegu.

podpis